FATCA

Wat is FATCA?

FATCA, of Foreign Account Tax Compliance Act, is een Amerikaanse wet die voorschrijft dat (buitenlandse) financiële instellingen het vermogen van Amerikaanse burgers en inwoners (en een aantal niet-residerende personen) aan de Amerikaanse belastingdienst (de Internal Revenue Service, of de IRS) moeten doorgeven. België heeft zich hier sinds 2015 toe verbonden heeft, waardoor alle financiële instellingen verplicht zijn om jaarlijks de informatie van klanten die een US-belastingplichtig (US Persoon) zijn, aan FOD Financiën door te geven. De FOD Financiën geeft op haar beurt de gegevens aan de IRS door.

Op wie is FATCA van toepassing?

Op privépersonen en op rechtspersonen die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten, zogenaamde US Personen. Voor NIBC Direct zijn alleen privépersonen relevant, omdat enkel zij een spaarrekening kunnen openen.

Hoe gebeurt de uitwisseling?

In eerste fase moet NIBC Direct nagaan welke klanten mogelijk een US Persoon zijn. Ze doet dat aan de hand van wettelijk vastgelegde kenmerken, zogenaamde “US indicia”.

Klanten die aan één of meerdere US indicia voldoen, ontvangen een e-mail van NIBC Direct waarin ze worden verzocht om te bevestigen of ze wel of niet US-belastingplichtig zijn:

 • via een W-9 formulier van de IRS als ze belastingplichtig zijn,
 • via een W-8Ben formulier van de IRS of een “Certificate of Loss of Nationality of the United States” (met kopie van uw identiteitskaart) om de status van US Person te weerleggen.

Aan de hand van deze documenten kan worden besloten of een klant US Persoon is of niet. De klanten die bevestigd hebben US Persoon te zijn via het W-9 formulier, worden door NIBC Direct aan de FOD Financiën gerapporteerd. De FOD Financiën bezorgt vervolgens alle gegevens aan de Amerikaanse belastingadministratie.

Klanten die aan één of meerdere US indicia voldoen, maar waar NIBC Direct niet de nodige documenten van ontving, worden automatisch als US Persoon beschouwd en worden ook aan de FOD Financiën gerapporteerd, die op haar beurt de gegevens aan de Amerikaanse fiscus bezorgt.

Hoe wordt een US Person onderscheiden?

Om te bepalen welke rekeninghouders (natuurlijke personen) mogelijk US-belastingplichtig, wordt gekeken naar één van deze kenmerken (US-indicia):

 • De Amerikaanse nationaliteit,
 • Een wettelijke verblijfplaats in de VS,
 • Een US ‘Green Card’,
 • Een geboorteplaats in de VS,
 • Een telefoonnummer of woon-of postadres in de VS,
 • Een volmachthouder van de rekening met een adres in de VS.

Wanneer bent u een US person?

U bent een US Person als u volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner bent.

Amerikaanse staatsburger

U bent een Amerikaanse staatsburger indien u:

 • geboren bent in de Verenigde Staten,
 • geboren bent in het Gemenebest van Puerto Rico, Guam of de Amerikaanse Maagdeneilanden,
 • na november 1986 geboren bent in het Gemenebest van de Noordelijke Marianeneilanden,
 • genaturaliseerd bent tot Amerikaanse staatsburger,  of
 • één of beide ouders Amerikaanse staatsburger is, en één of meerdere bijkomende voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u op de website van het U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Amerikaanse inwoner voor fiscale doeleinden

U wordt als een Amerikaanse inwoner voor fiscale doeleinden beschouwd indien u :

 • in het bezit bent van een bepaald soort U.S. Green Card, nu of in het verleden. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. Meer informatie over U.S. Green Cards vindt u op de website van de IRS;
 • voldoet aan de zogenoemde “Substantial Presence Test”, zoals hierna gedefinieerd.

Substantial Presence Test

De Substantial Presence Test wordt gebruikt om na te gaan of u voor een bepaald kalenderjaar beschouwd wordt als Amerikaans inwoner voor fiscale doeleinden. Om hieraan te voldoen, moet u fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende:

 • minstens 31 dagen in het lopende jaar; en
 • minstens 183 dagen in de periode van drie jaar die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Deze 183 dagen worden als volgt berekend: alle dagen waarop u aanwezig was in het lopende jaar, een derde van de dagen waarop u aanwezig was in het jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en een zesde van de dagen waarop u aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Ik heb in het kader van FATCA een e-mail ontvangen. Wat nu?

Als één of meerdere van “US indicia” op u van toepassing zijn, bent u mogelijk een US Persoon. U ontvangt dan een e-mail van NIBC Direct met het verzoek om te verduidelijken of wel of niet US-belastingplichtig bent.

In geval u US-belastingplichtig bent

U bevestigt dat u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten via het formulier W-9, uitgegeven door de IRS.

In geval u niet US-belastingplichtig bent

U kunt een vrijstelling van belasting melden op één van volgende twee manieren:

 • of via het formulier W8-BEN, uitgegeven via de IRS,
 • of via een “Certificate of Loss of Nationality of the United States” (uitgegeven door de Amerikaanse ambassade) en een kopie van uw identiteitskaart.

Welke gegevens worden aangegeven en aan wie?

Als u US-belastingplichtig bent, of wanneer de bank geen melding van vrijstelling ontving, wordt op het einde van elk jaar volgende informatie doorgeven aan de Belgische overheid (Federale Overheidsdienst Financiën):

 • Identificatiegegevens van de rekeninghouder,
 • Het rekeningnummer, het saldo en de bruto-inkomsten (interesten) van elke rekening op het einde kalenderjaar voorgaand aan de rapportering.

De FOD Financiën zal deze informatie op haar beurt doorgeven aan de IRS.

Hoe kan ik de FATCA documenten bezorgen?

Alle documenten dient u te versturen naar info@nibcdirect.be, uw handtekening is daarbij vereist. Rekeninghouders die geen documenten bezorgen (zowel voor een bevestiging als een vrijstelling), worden op grond van de US Person indicia aan FOD Financiën gerapporteerd.

Wat als u ons geen FATCA documenten bezorgt?

De gevraagde FATCA documenten zijn niet verplicht, maar enkel via deze formulieren kan NIBC Direct besluiten of u als US Person beschouwd kan worden of niet.

Een klant die aan één of meerdere US-indicia voldoet, maar waar NIBC Direct geen documenten van ontvangt binnen de vooropgestelde termijn, wordt automatisch als US Person beschouwd. Zijn of haar identificatiegegevens en rekeningoverzicht zullen worden overgemaakt aan de IRS, via de FOD Financiën.

Meer weten over FATCA?

Alle details over de FATCA-regulering vindt u ook op de website van de IRS.