Disclaimer

Door het bezoeken van de NIBC Direct website verklaart u zich akkoord met het onderstaande. NIBC Direct is een handelsnaam van NIBC Bank N.V. (bijkantoor Brussel), gevestigd te Brussel. Deze website is gericht op ingezetenen van België.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts informatief, ongeacht of deze gegevens van NIBC Direct zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. De verstrekte informatie over bankdiensten of -producten vormt geen aanbod dat NIBC Direct kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. NIBC Direct heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de informatie, gegevens en andere data en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Niettemin garandeert NIBC Direct niet dat de op de website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is dan wel ononderbroken bereikbaar is. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de aangeboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

NIBC Direct is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. NIBC Direct is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door niet beschikbaarheid van deze website.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina's en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie. Indien men een klantenrelatie heeft aangegaan met NIBC Direct dan zijn huidige "algemene voorwaarden" eveneens van toepassing op de diensten die beheerst worden door de bepalingen van een dergelijke specifieke overeenkomst.

U dient er rekening mee te houden dat uw e-mail mogelijk door derden kan worden gelezen. NIBC Direct aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden.

Wijzigingen

NIBC Direct behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip de algemene informatie, tarieven en producten, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

NIBC Direct behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Met uitzondering van het downloaden en printen van de hiertoe aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIBC Direct, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak