Schoolbonus Schooltoelage Studiebeurs

september 2022

Schoolbonus, schooltoeslag of studietoelage: waar heeft u recht op?

Uw kinderen zijn fantastisch. Maar kosten ook fantastisch veel geld. Gelukkig schuift de overheid verschillende extra’s toe eenmaal ze de kinderopvang uit zijn. Waar heeft u precies recht op? Laurence Pennie en Ingrid Tiest, experten bij Parentia, maken u wegwijs.

De schoolbonus/schoolpremie voor alle kinderen en jongeren

Voor Vlaanderen

De schoolbonus is een onderdeel van het Groeipakket. Het is een vast bedrag dat u voor elk van uw kinderen ontvangt tot en met het kalenderjaar waarin ze maximaal 24 jaar oud zijn, voor zover er een recht bestaat op het Groeipakket. Ze moeten hiervoor in Vlaanderen gedomicilieerd zijn (of minstens 3 maanden verblijfsrecht hebben in België als het kind niet de Belgische nationaliteit heeft). Tussen 18 jaar en 25 jaar, is het Groeipakket verbonden aan bepaalde voorwaarden. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

De bonus wordt één keer per jaar in augustus uitbetaald, samen met het Groeipakket. De hoogte van het bedrag hangt af van de leeftijd van uw kind. Of de ouders veel of weinig verdienen, maakt niet uit. Hoeveel de schoolbonus/schoolpremie voor uw kind bedraagt, hangt af van zijn of haar leeftijd in de loop van het kalenderjaar.

Schoolbonus Vlaanderen 2022:

Leeftijd Bedrag
0-4 jaar 21,23 euro
5-11 jaar 37,14 euro
12-17 jaar 53,06 euro
18-25 jaar 63,67 euro

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel geldt een identiek principe als de schoolbonus. U ontvangt één keer per jaar in augustus automatisch een schoolpremie voor uw kinderen. Ook voor uw kinderen die nog niet op de schoolbanken zitten, ontvangt u deze toelage bovenop de kinderbijslag. Het gezinsinkomen speelt, net als in Vlaanderen, geen rol. Alleen zijn de tarieven anders en heet de toelage ‘schoolpremie’ in plaats van ‘schoolbonus’. U moet ingeschreven zijn bij een Brussels Kinderbijslagfonds om de schoolpremie te ontvangen.

Schoolpremie Brussel 2022:

Leeftijd Bedrag
0-5 jaar 22,52 euro
6-11 jaar 33,79 euro
12-25 jaar (geen hoger onderwijs) 56,31 euro
12-25 jaar (hoger onderwijs) 90,10 euro

Bijkomende kleutertoeslag voor drie- of vierjarigen

Heeft u kinderen van 3 en/of 4 jaar die naar de kleuterschool gaan? Dan kan u nog een kleutertoeslag van 137,96 euro ontvangen, als dat een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool is. Er zijn nog bijkomende voorwaarden die verschillen afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als uw kind in Vlaanderen woont, ontvangt u deze premie automatisch. Is dat niet zo, dan zal u een aanvraag moeten doen bij een uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere Vlaamse kinderbijslagfonds).

Schooltoeslag voor leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs

In het kleuter- en lager onderwijs geldt een maximumfactuur. Dat houdt in dat de school voor activiteiten of materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen een maximumbedrag mag aanrekenen per jaar. Voor kleuters is dat dit schooljaar 50 euro, voor leerlingen in het lager onderwijs 95 euro. Dit geldt zowel voor Vlaanderen, als voor door de Vlaamse Gemeenschap erkende scholen in Brussel. Binnen het secundair onderwijs geldt er geen maximumfactuur.

De maximumfactuur helpt het kostenplaatje wat onder controle te houden tot aan het secundair onderwijs. Maar er blijven natuurlijk ook andere rekeningen binnenkomen. Om dat een stuk te verlichten, kan u zowel voor het kleuter-, lager als secundair onderwijs recht hebben op een schooltoeslag.

In Vlaanderen wordt de schooltoeslag betaald als onderdeel van het Groeipakket. Ook als uw kind schoolgaand is in Brussel in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school, kan u in aanmerking komen voor dezelfde schooltoeslag (u moet hiertoe een aansluitingsformulier indienen bij een uitbetaler van het Groeipakket). U hoeft die toelage niet aan te vragen als u in Vlaanderen woont; de uitbetaling gebeurt automatisch tussen augustus en december binnen het Groeipakket. Wie in Brussel of Wallonië woont, zal een aansluitingsformulier moeten indienen bij de uitbetaler van zijn of haar keuze. Of u de schooltoeslag ontvangt, hangt af van een aantal factoren: uw belastbaar inkomen, uw gezinssituatie (aan de hand van een puntensysteem), of uw kind voldoende aanwezig is op school (hardnekkige spijbelaars verliezen de toeslag) en of uw extra vastgoed heeft (via de zogenaamde KI-test).

Voor een gezin met twee minderjarige kinderen ligt de minimumgrens van het belastbaar gezinsinkomen bijvoorbeeld op 26.216,11 euro en de maximumgrens op 48.801,50 euro. Overstijgt het belastbaar inkomen dat maximum, dan heeft u geen recht op de schooltoeslag. Zit u op de maximumgrens, dan krijgt u de minimumtoeslag. Zit u op de minimumgrens, dan krijgt u de volledige toeslag. En zit u daartussen, dan krijgt u een gedeelte van de volledige toeslag. Is uw inkomen lager of gelijk aan een tiende van de maximumgrens, dan krijgt u een uitzonderlijke toeslag.

De toeslag gaat van 107,47 euro per jaar in het kleuteronderwijs tot 1.173,24 euro per jaar in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. Voor alleenstaande jongeren, jongeren op internaat en verpleegkundigen in het hoger beroepsonderwijs gelden hogere toeslagen. Raadpleeg de verschillende toeslagen op Groeipakket.be.

Studenten hoger of universitair onderwijs: studietoelage

Zowel in Vlaanderen als in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Brussel, kunnen studenten in aanmerking komen voor een studietoelage. Of de student een studietoelage krijgt en hoeveel die bedraagt, hangt af van de gezinssituatie (eveneens via een puntensysteem), de hoogte van het inkomen van diegene(n) die in het onderhoud van de student voorzien en het resultaat van de KI-test. De studietoelage wordt niet automatisch uitbetaald: het is aan de student om de studietoelage zelf aan te vragen.

De berekening gebeurt ongeveer op dezelfde manier als voor de schooltoeslag, maar de minimum- en maximumgrenzen verschillen. Voor een gezin met bijvoorbeeld twee kinderen, één in het secundair en één in het universitair onderwijs, is de minimumgrens 19.937,64 euro en de maximumgrens 40.566,72 euro. De hoogte van de studietoelage kan sterk schommelen: van nul euro voor wie niet aan de voorwaarden voldoet, tot 5.862,31 euro voor kotstudenten waarvan het inkomen lager of gelijk aan een tiende van de maximumgrens.

Studietoelage Vlaanderen en Brussel (erkend door Vlaamse Gemeenschap) 2022-2023:

Inkomen Studietoelage Bedrag studietoelage
Boven maximum inkomensgrens Geen 0 euro
Gelijk aan maximumgrens Minimumtoelage 281,36 euro
Tussen maximum- en minimumgrens Gedeeltelijke toelage (volgens formule) Tussen 281,36 en 4.354,18 euro
Niet hoger dan minimumgrens Volledige toelage Kotstudent: 4.354,18 euro
Pendelstudent: 2.613,35 euro
Lager of gelijk aan 1/10 van de maximumgrens Uitzonderlijke toelage Kotstudent: 5.862,31 euro
Pendelstudent: 3.792,34 euro

1 juni 2023 is de laatste dag waarop de student een studietoelage kan aanvragen voor het academiejaar 2022-2023. Komt de student niet in aanmerking voor een studietoelage, dan kan die onder bepaalde voorwaarden nog recht hebben op verminderd studiegeld (het bijna-beursstatuut). De student krijgt dan geen studietoelage maar betaalt minder inschrijvingsgeld aan de hogeschool of universiteit. De voorwaarden vindt u op onderwijs.vlaanderen.

Erasmus

Een student die in het buitenland gaat studeren of stage volgen, kan ook in aanmerking komen voor een Erasmusbeurs. Het maandelijks bedrag hangt af van het inkomen van de ouders (of zij die instaan in het onderhoud voor de student) en het land van bestemming (hoe duurder het dagelijkse leven in het gastland, hoe hoger de beurs). Het beursbedrag binnen Europa ligt tussen 235 en 435 euro. Wie een uitwisseling buiten Europa kiest, kan 650 euro ontvangen. Studenten met een beperking kunnen ook in aanmerking komen voor aanvullende subsidies.

Daarnaast kunnen studenten soms aanspraak maken op andere tegemoetkomingen zoals een gespreide terugbetaling van het studiegeld. Voor meer informatie kan de student steeds terecht bij de sociale dienst of de dienst Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit. Ga voor meer informatie naar de website van uw onderwijsinstelling, of gebruik het handig overzicht van centervoorstudenten.be.